Sprzedaż i stosowanie środków ochrony roślin

Bhp Gdynia

Sprzedaż i stosowanie środków ochrony roślin

Środki ochrony roślin to substancje, ich mieszaniny oraz inne żywe organizmy przeznaczone do ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi lub do niszczenia roślin niepożądanych, jak również do regulowania rozwoju, wzrostu i innych procesów biologicznych w roślinach uprawnych (z wyjątkiem nawozów) oraz poprawy właściwości i skuteczności tych substancji.

Działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków regulują przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) i wymaga ona wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.

Na przedsiębiorcy zajmującym się obrotem środkami ochrony roślin ciążą określone obowiązki, jak:

 1. zapewnienie, aby osoby dokonujące zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy:
  a) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskały odpowiednie zaświadczenie o jego ukończeniu,
  b) na jego żądanie nabywcy środków ochrony roślin udzielały informacji dotyczących zagrożeń związanych ze stosowaniem nabywanych środków ochrony roślin oraz dotyczących prawidłowego i bezpiecznego ich stosowania, przy czym – w przypadku zbywania środków ochrony roślin użytkownikowi nieprofesjonalnemu – podstawowych informacji dotyczących w szczególności:

  • zagrożeń stwarzanych przez te środki dla zdrowia człowieka, z uwzględnieniem różnych sposobów narażenia na kontakt z tymi środkami,
  • właściwego przechowywania tych środków,
  • właściwego stosowania tych środków,
  • właściwego postępowania z resztkami tych środków,
  • sposobów ograniczania zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin;
 2. w przypadku zbycia środków ochrony roślin nabywcy profesjonalnemu zapewnienie możliwości bieżącej konsultacji z osobą posiadającą odpowiednie szkolenie, która na żądanie nabywcy środków ochrony roślin będzie udzielała informacji o zagrożeniach związanych ze stosowaniem nabywanych środków ochrony roślin oraz prawidłowym i bezpiecznym ich stosowaniu;
 3. przechowywanie środków ochrony roślin, którym upłynął termin ważności, lub z innych powodów nieprzeznaczonych do zbycia, w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym miejscu;
 4. stosowne prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w taki sposób, aby – z wyjątkiem przypadków zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy – umożliwiać określenie numeru partii i daty produkcji nabywanych i zbywanych środków ochrony roślin.

Stosowanie środków ochrony roślin

Sprzedażą środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych oraz zabiegami z ich zastosowaniem mogą zajmować się wyłącznie osoby, które:

 1. ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia lub
 2. ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
 3. ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia.

Szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin i w zakresie integrowanej produkcji roślin obejmują:

 1. szkolenia podstawowe;
 2. szkolenia uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego w zakresie doradztwa, stosowania środków ochrony roślin lub integrowanej produkcji roślin oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uzupełniającego w tym zakresie są ważne przez 5 lat. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin wydaje podmiot prowadzący takie szkolenie na podstawie pozytywnie zaliczonego przez uczestnika egzaminu sprawdzającego znajomość zagadnień objętych programem szkolenia.

Ważne linki:
http://piorin.gov.pl/
https://www.gov.pl/rolnictwo/ochrona-roslin
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000455
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000516
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000554
https://sites.google.com/view/sor-trojmiasto/home

Comments are closed.