Ochrona danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych, zgodna z Art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 1. Powierzenie danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia usługi z firmą Henryk Toczek – Biuro & BHP. Podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy lub zrealizowania usługi. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji tej umowy lub usługi.
 2. Administratorem danych osobowych jest firma Henryk Toczek – Biuro & BHP, 81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 8/311, NIP: 584-152-72-34, REGON: 221724994, tel.: 518 22 00 30, e-mail: kontakt@bhp-trojmiasto.pl, reprezentowana przez: Henryk Toczek.
 3. Twoje dane otrzymaliśmy od Twojego pracodawcy lub bezpośrednio od Ciebie podczas zawierania umowy lub zamawiania usługi.
 4. Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:
  1. podjęcia na wyraźne żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy lub usługi (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia),
  2. wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia). Cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa,
  3. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w ww. punkcie celów przetwarzania, tj.:
  1. w zakresie realizacji zawartej z nami umowy przez Ciebie lub reprezentującą Cię firmę w związku z działalnością Henryk Toczek – Biuro & BHP, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:
   • przez okres wymagany przez przepisy prawa
   • przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów firmy
  2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych w związku z prowadzeniem działalności prawnej i realizacją zawartych umów, przez wyznaczony prawem okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;
 6. Przechowujemy następujące dane:
  1. W celu realizacji obsługi bhp:
   • imiona i nazwiska oraz ewentualnie adresy e-mail i nr telefonów służbowych,
   • dat zatrudnienia i zajmowane stanowisko,
   • dat, rodzajów i terminów ważności wykonanych szkoleń bhp i innych,
   • nr zaświadczeń o ukończonych szkoleniach,
   • dat wydania i okresów ważności orzeczeń lekarskich dopuszczających pracownika do pracy,
   • dokumentacji wypadków przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy.
  2. W celu realizacji szkoleń bhp:
   • imiona i nazwiska;
   • adresy e-mail;
   • daty i miejsca urodzenia;
   • daty, rodzaje i terminy ważności wykonanych szkoleń;
   • nr zaświadczeń o ukończonych szkoleniach bhp;
  3. W celu realizacji szkoleń w zakresie środków ochrony roślin:
   • imiona i nazwiska,
   • nr PESEL,
   • adresów zamieszkania
   • dat, rodzajów i terminów ważności wykonanych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
   • nr zaświadczeń o ukończonych szkoleniach w zakresie środków ochrony roślin.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych i windykacyjnych. Poza tymi przypadkami nie zbieramy żadnych danych.

 1. Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które wykonują usługi księgowe oraz usługi związane z dostępem do platformy szkoleniowej w ramach przeprowadzania szkoleń bhp w formie samokształcenia kierowanego. Do dostępu do Twoich danych muszą mieć upoważnienie wykładowcy realizujący szkolenie, ale wyłącznie na czas realizacji danego szkolenia.
 2. Po zakończeniu przetwarzania Twoje dane osobowe NIE BĘDĄ przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.
 3. NIE PRZEKAZUJEMY ani nigdy nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
 4. NIE STOSUJEMY mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosujemy profilowania.
 5. NIE WYKORZYSTUJEMY i nigdy nie zamierzamy wykorzystywać Twoich danych do realizacji marketingu bezpośredniego.
 6. O ile przepisy prawa nie nakazują nam formy, zakresu i czasu przechowywania, na zasadach określonych przepisami RODO masz prawo do żądania:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. przenoszenia swoich danych osobowych,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażenie zgody, zawsze masz prawo do dobrowolnego podjęcia decyzji. W przypadku przetwarzania Twoich danych w oparciu o zgodę, ma Pani /Pan prawo w każdym czasie na cofnięcie zgody. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator

Danych Osobowych

Henryk Toczek