Kto może prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin?

obsluga bhp gdynia

Kto może prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin?

Również działalność dotyczącą prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin regulują przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.

Przedsiębiorca wykonujący taką działalność ma obowiązek:

  1. zapewnić warunki organizacyjno-techniczne umożliwiające prawidłowe prowadzenie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin;
  2. zapewnić prowadzenie szkoleń przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, tj. mogące wykazać się ukończeniem szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin;
  3. informować wojewódzkiego inspektora o planowanych terminach i miejscach prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin nie później niż na 14 dni przed ich rozpoczęciem;
  4. prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin zgodnie z programami takich szkoleń oraz w grupach, których liczebność zapewnia prawidłowy przebieg szkoleń;
  5. dokumentować działania związane z prowadzeniem szkoleń w zakresie środków ochrony roślin; dokumentacja ta powinna zawierać następujące dane osobowe uczestnika szkolenia oraz osoby prowadzącej szkolenie: imię, nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz numer PESEL albo nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tych osób, w przypadku uczestnika szkolenia lub osoby prowadzącej szkolenie, nieposiadającego obywatelstwa polskiego;
  6. udostępniać dokumenty dotyczące prowadzenia szkoleń na żądanie wojewódzkiego inspektora;
  7. przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi informacje o osobach, które uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin, w tym dane osobowe uczestnika szkolenia;
  8. wydawać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w sposób zgodny z przepisami ustawy.

Rejestr przedsiębiorców prowadzą:

  1. wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania tej osoby;
  2. wojewódzki inspektor właściwy ze względu na planowane miejsce prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, do którego został złożony wniosek o wpis do rejestru, w przypadku przedsiębiorcy z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwa, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, w przypadku przedsiębiorcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne linki:
http://piorin.gov.pl/
https://www.gov.pl/rolnictwo/ochrona-roslin
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000455
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000516
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000554
https://sites.google.com/view/sor-trojmiasto/home

Comments are closed.