Kadry i płace

Oferujemy Państwu prowadzenie e-akt pracowniczych w zupełności zgodnych z wymogami określonymi w Rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369). Przechowywana dokumentacja pracownicza w naszym systemie jest:

 • Regularnie aktualizowana zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i dostosowana do potrzeb naszych klientów
 • Dane przechowywane są w profesjonalnych serwerowniach odpowiadających najwyższym standardom bezpieczeństwa
 • Zasady działania systemu dostosowane są do wymogów stawianych w ustawie o ochronie danych osobowych

Naszym klientom zapewniamy:

 • Zabezpieczenie dokumentów przed uszkodzeniem, utratą oraz nieuprawnionym dostępem;
 • Integralność treści dokumentacji i metadanych polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur;
 • Stały dostęp do dokumentacji osobom do tego upoważnionym;
 • Identyfikację osób mających dostęp do dokumentacji oraz rejestrowanie dokonywanych przez te osoby zmian w dokumentacji i metadanych;
 • Skuteczne wyszukiwanie dokumentacji na podstawie metadanych;
 • Wydawanie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej, dokumentacji albo części dokumentacji;
 • Funkcjonalność wydruku dokumentacji.

Prowadzimy wszelkie sprawy kadrowo-płacowe, uwzględniając obowiązujące regulacje prawne. Sporządzamy dokumenty związane z zatrudnianiem pracowników, prowadzimy wymagane ewidencje i rozliczenia, sporządzamy i przekazujemy sprawozdania do właściwych urzędów. Naszym Klientom zapewniamy poufność danych osobowych i finansowych.

Nasza oferta zawiera m. in.:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Przygotowanie dokumentów dotyczących stosunku pracy (umowa o pracę, aneks do umowy o pracę, wypowiedzenia, zmiana warunków zatrudnienia, świadectwo pracy, i in.)
 • Zgłaszanie/ wyrejestrowywani osób zatrudnionych i ich rodzin do ZUS
 • Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych
 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa zlecenia ryczałt)
 • Przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników/zleceniobiorców o zatrudnieniu
 • Wyliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowy o dzieło, umowa zlecenia ryczałt)
 • Wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA
 • Wysyłka elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji rozliczeniowych do ZUS
 • Korekta deklaracji ZUS
 • Prowadzenie ewidencji badań lekarskich oraz kontrola ich aktualności
 • Obliczanie comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy PIT-4, PIT-8AR
 • Sporządzenie deklaracji podatkowych PIT8AR, PIT-4R, PIT-11
 • Wysyłka elektroniczna deklaracji podatkowych PIT-8AR, PIT-4, PIT-11