BHP – niedopełnienie obowiązków

kodeks

BHP – niedopełnienie obowiązków

Kodeks pracy reguluje obowiązki pracodawcy względem BHP.

Na podstawie przepisów kodeksu pracy pracodawca:

 • ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
 • jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki,
 • (oraz osoba kierująca pracownikami) są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
 • wyznaczyć pracowników do:
  • udzielania pierwszej pomocy,
  • wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
  • zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • niezwłocznie dostarczyć pracownikom instrukcje umożliwiające, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy i oddalenie się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne.

Na pracodawcy ciążą również obowiązki informacyjne wobec pracowników. Pracowników należy informować o:

 • zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
 • działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń,
 • pracownikach wyznaczonych do:
  • udzielania pierwszej pomocy,
  • wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.
 • niezwłocznie poinformować pracowników o zagrożeniach dla zdrowia lub życia oraz podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony w przypadku możliwości wystąpienia tych zagrożeń.

Nieprzestrzeganie m.in. ww. obowiązków stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Kodeks pracy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika przewiduje sankcje grzywny.

KODEKS PRACY:
Art. 283.
§1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Również kodeks karny nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy osobom zatrudnionym. Dotyczy to także stosownego przeszkolenia pracowników.

Pracodawca, który nie dopełnił nałożonych na niego obowiązków (co może przyczynić się do wystąpienia wypadku przy pracy) odpowiada karnie z tytułu popełnienia przestępstwa umyślnego, bezpośredniego narażenia pracownika na utratę życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na mocy art. 220 kk. grozi za to kara pozbawienia wolności do lat trzech. Jeśli sprawca działał nieumyślnie, kara jest mniej dotkliwa i może przybrać formę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Comments are closed.